O nas

Grupa Zagranica jest federacją polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną. Do Grupy Zagranica należy obecnie 55 organizacji, w tym 53 to członkowie zwyczajni, a 2 członkowie wspierający.

->Więcej informacji o organizacjach członkowskich Grupy Zagranica w zakładce Organizacje członkowskie.

Podczas Walnego Zebrania Grupy Zagranica w 2016 r., została przyjęta nowa Strategia dla Grupy Zagranica na lata 2016-2020, zgodnie z którą przyjęte zostały następujące cele strategiczne:

  • Tworzenie warunków sprzyjających rozbudowie potencjału oraz zapewnieniu stabilności NGO działających w obszarze współpracy rozwojowej.
  • Zwiększenie puli publicznych środków przeznaczanych na oficjalną pomoc rozwojową oraz poprawa jakości i efektywności polskiej współpracę rozwojowej z uwzględnieniem aspektu spójności polityki na rzecz rozwoju.
  • Zwiększenie obecności szeroko rozumianej tematyki współpracy rozwojowej w mediach oraz w debacie publicznej.
  • Zwiększenie znaczenia edukacji globalnej w polityce edukacyjnej państwa.

Realizując powyższe cele działamy w zakresie:

  • Rzecznictwa interesów polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną wobec partnerów zewnętrznych, w tym polskiej i europejskiej administracji publicznej;
  • Wspierania wymiany informacji i doświadczeń oraz współpracy pomiędzy organizacjami członkowskimi Grupy;
  • Ułatwiania nawiązywania współpracy pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi a ich potencjalnymi partnerami za granicą;
  • Wspomagania technicznego, szkoleniowego i informacyjnego polskich organizacji pozarządowych zajmującyh się współpracą rozwojową, w szczególności organizacji członkowskich Grupy.

->Więcej informacji o działaniach Grupy Zagranica w zakładce Działania.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną o Grupie Zagranica (pdf). 


Grupa Zagranica jest członkiem sieci CONCORD, Europejskiej Konfederacji Organizacji Pozarządowych na rzecz Pomocy i Rozwoju, zrzeszającej federacje NGO zajmujące się współpracą rozwojową ze wszystkich 28 krajów członkowskich UE oraz 18 organizacji sieciowych o zasięgu międzynarodowym.