Spójność polityki na rzecz rozwoju - krajowe studia przypadku

W 2005 roku UE podjęła starania na rzecz uwspólnienia polityki rozwojowej podmiotów krajowych i wspólnotowych. Spójność polityki na rzecz rozwoju (PCD – Policy Coherence for Development) to podejście polegające na uwzględnieniu rozwoju globalnego we wszystkich obszarach polityki krajów wysoko rozwiniętych. Chodzi o to, aby wszystkie elementy polityki krajowej i europejskiej sprzyjały, a przynajmniej nie utrudniały, realizacji celów globalnego rozwoju.

We współpracy z partnerami z 8 krajów UE wydaliśmy właśnie Worldwise Europe - PCD Study. Spójność polityki na rzecz rozwoju - krajowe studia przypadku - raport prezentujący 8 przypadków ilustrujących współzależności współpracy rozwojowej i obszarów polityki nie związanych z rozwojem. Zestawienie obserwacji organizacji pozarządowych z  8 krajów europejskich (7 z regionu Europy Środkowej oraz z Belgii) daje wstępne wyobrażenie o tym, czym jest w praktyce spójność polityki na rzecz rozwoju oraz jakie aspekty PCD są najbardziej widoczne w poszczególnych krajach. W raporcie można przeczytać m.in. o estońskiej i rumuńskiej polityce wobec migrantów, europejskiej polityce handlu wobec Kenii i innych krajów regionu, polskiej polityce klimatycznej oraz węgierskiej perspektywie wobec biopaliw.

Przedstawione w raporcie przykłady pokazują, jak nieskoordynowane tworzenie polityki w obszarach takich jak migracja czy agropaliwa (które nie dotyczą stricte rozwoju), może prowadzić do zaprzeczenia i podważenia starań na rzecz współpracy rozwojowej. Każdy przykład zaczyna się od nakreślenia ogólnego obrazu współpracy rozwojowej, w tym jej ram instytucjonalnych i prawnych; następnie następuje przegląd konkretnych projektów wspieranych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego czy też rząd, co ma zilustrować relacje polityki rozwojowej z innymi kluczowymi politykami dotyczącymi np. azylu i migracji, rolnictwa czy energii.

Raport jest rezultatem współpracy krajowych platform organizacji pozarządowych zajmujących się współpracą rozwojową z Belgii, Czech, Estonii, Francji, Węgier, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz sieci EURODAD zajmującej się problematyką zadłużenia i rozwoju. Współpraca odbywa się w ramach projektu World-Wise Europe: A more coherent Europe for a fairer world współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej. Raport został przetłumaczony na wszystkie języki organizacji uczestniczących w projekcie oraz po angielsku.