SEKTOR POZARZĄDOWY WE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ

2011 rok był rekordowy pod względem rozmiaru polskiego wsparcia na rzecz Białorusi w ramach Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ang. Official Development Assistance, ODA). Białoruś stała się największym biorcą polskiej pomocy udzielanej w ramach programów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Środki pomocowe na rzecz Białorusi w 2011 roku wyniosły 42 mln PLN (blisko dwukrotnie więcej niż rok wcześniej). MSZ zorganizowało w 2011 roku dwa konkursy otwarte dla polskich organizacji pozarządowych - „Pomoc Rozwojowa 2011 r.” oraz „Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011”, poprzez które dofinansowano 41 projektów na rzecz Białorusi. W raporcie Grupy Roboczej ds. Białorusi podsumowujemy trudności i problemy, z jakimi spotkały się polskie organizacje pozarządowe podczas realizacji tych projektów.

W coraz większym stopniu mamy do czynienia z postulatami wspierania „demokracji na rzecz rozwoju”. Jest to koncepcja kładąca nacisk na funkcję „użytkową”, jaką demokracja może odegrać w torowaniu drogi dla rozwoju. W jaki jednak sposób oczekiwania dotyczące rozwojowego oddziaływania demokracji znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości? Co, jak dotąd, wiemy o zależnościach między demokracją a rozwojem? Jak zagwarantować, że demokracja zaspokoi aspiracje ludzi żyjących w rozwijających się częściach świata? Na te i inne pytania musi odpowiedzieć sobie zarówno polska administracja udzielająca wsparcia w ramach środków Polskiej Pomocy, jak i polskie organizacje pozarządowe.

Niniejsza publikacja jest tłumaczeniem przewodnika opracowanego przez Christinę Bermann-Harms oraz Norę Lester Murad w ramach Open Forum for CSO Development Effectiveness „Putting the Istambul Principles into Practice: A Companion Toolkit to the Siem Reap Cosensus on the International Framework for CSO Development Effectiveness”. Polskie wydanie przygotowała Grupa Zagranica w ramach projektu „Demokracja i rozwój. Wzmocnienie głosu polskich organizacji pozarządowych w europejskim dialogu nt. polityki i współpracy rozwojowej w okresie sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej”. Przewodnik posłuży między innymi do wypracowania Kodeksu Zasad Postępowania dla polskich organizacji pozarządowych, zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji i praw człowieka, pomoc humanitarną oraz edukację globalną.

Jak założyć organizację pozarządową w Polsce będąc cudzoziemcem? Jak wyglądają procedury? Jakie są zasady funkcjonowania NGOs w Polsce? Jakie dokumenty są wymagane? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w przewodniku przygotowanym przez Grupę Roboczą ds. Białorusi przy współpracy ze stowarzyszeniem Klon/Jawor. Przewodnik skierowany jest przede wszystkim do aktywistów z Białorusi, gdzie działalność pozarządowa spotyka się z wieloma trudnościami.

W czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w drugiej połowie 2011 roku, Grupa Zagranica przeprowadziła proces analizowania wzajemnych zależności między demokracją a rozwojem, w celu zbudowania płaszczyzny porozumienia między zróżnicowanymi organizacjami współpracującymi ze sobą w ramach Grupy Zagranica.

Strony