Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Łucka 18/16 30
00-845 Warszawa
sekretariat@eedc.org.pl
http://www.eedc.org.pl
Misja

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie demokratycznych zmian w krajach postkomunistycznych.

Cele działalności
  • działanie na rzecz transformacji społecznej i ustrojowej w krajach postkomunistycznych;
  • wspieranie inicjatyw obywatelskich, programów pozarządowych i niezależnych mediów;
  • edukacja z zakresu praw człowieka i swobód demokratycznych.
Działania
  • organizowanie szkoleń dla działaczy organizacji pozarządowych, władz lokalnych i młodych liderów z Europy Wschodniej zainteresowanych współpracą międzynarodową;
  • organizowanie seminariów i wizyt studyjnych dla dziennikarzy i wydawców z Europy Wschodniej i Azji Centralnej poświęconych etyce dziennikarskiej, wolności słowa, warsztatowi dziennikarskiemu i zarządzaniu; przyznawanie grantów niezależnym gazetom;
  • wspieranie środowisk rozwijających strategię rozwoju regionalnego na Białorusi;
  • koordynowanie współpracy międzynarodowej na rzecz Białorusi;
  • prowadzenie programów informacyjno-kulturalnych dotyczących krajów Europy Wschodniej;
  • organizowanie szkoleń i wizyt studyjnych dla trenerów (instytucje społeczeństwa obywatelskiego oraz zarządzanie organizacją) i nauczycieli (techniki nauczania i uczenia się, praca zespołowa) z Białorusi;
  • publikowanie tekstów poświęconych tematyce wschodniej.