Instytut Wschodnich Inicjatyw

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Salwatorska 5/8a
30-109 Kraków
iwi@iwi.org.pl
http://iwi.org.pl/
Misja

Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) powstał w 2010 roku, by wspierać rozwój współpracy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej a obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.

Cele działalności

Głównym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz pogłębiania współpracy między Wschodem i Zachodem, łamanie stereotypów oraz budowanie dialogu międzykulturowego, przy czym realizacja zadań z zakresu dyplomacji kulturalnej stanowi jeden z głównych kierunków rozwoju IWI.

Działania

Działania podejmowane przez stowarzyszenie w celu promowania i demitologizowania obszaru byłego ZSRR obejmują m.in.: międzynarodowe projekty społeczno-kulturalne, spotkania tematyczne, wizyty studyjne, konferencje naukowe, a także szkolenia.