Grupa robocza ds. edukacji globalnej

Grupa robocza ds. edukacji globalnej działa w ramach Grupy Zagranica od 2006 r. Jej celem jest rozwijanie i upowszechnienie edukacji globalnej w Polsce poprzez rzecznictwo i wsparcie udzielane organizacjom członkowskim oraz innym aktorom zaangażowanym w edukację globalną. Poprzez stały dialog z władzą publiczną, Grupa Zagranica dąży do stworzenia w Polsce warunków sprzyjających upowszechnieniu edukacji globalnej. Członkowie i członkinie grupy byli min. zaangażowani w wypracowanie międzysektorowego porozumienia na rzecz edukacji globalnej, które zostało podpisane w maju 2011. 

Grupa spotyka się raz na 2 miesiące. Do najaktywniejszych NGOs, których reprezentantki i reprezentanci regularnie uczestniczą w pracach grupy roboczej należą Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Amnesty International Polska i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Osobą odpowiedzialną za koordynację prac Grupy Roboczej ds. Edukacji Globalnej w Grupie Zagranica jest Elżbieta Kielak.


Czym są grupy robocze?

Grupy i zespoły powstają w ramach oddolnych inicjatyw organizacji członkowskich i skupiają ich ekspertów z poszczególnych dziedzin. Grupy są podstawową formą zaangażowania organizacji członkowskich Grupy Zagranica we wspólne działania - stanowią forum wymiany informacji i doświadczeń, identyfikowania potrzeb i problemów oraz formułowania wspólnych stanowisk w danym obszarze.

Grupy działają głównie za pośrednictwem listy mailingowej, a także spotykają się z różną częstotliwością, zazwyczaj raz na 3 miesiące. Obsługę organizacyjną i techniczną prac grup roboczych zapewnia biuro Grupy Zagranica.