Jakie są rodzaje członkostwa w Grupie Zagranica?

Członkowie Grupy dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających.

Członkiem zwyczajnym może zostać organizacja zarejestrowana w Polsce od co najmniej 2 lat, która przez okres co najmniej roku realizowała projekty z zakresu wspierania demokracji, pomocy humanitarnej i współpracy rozwojowej. Członkowie wspierającym to organizacje, które z jakichś względów nie spełniają powyższych kryteriów, ale chcą wspierać misję Grupy.

Członkostwo zwykłe oznacza prawo do udziału w pracach Grupy (grupy robocze, konsultacja dokumentów), korzystania z naszych zasobów informacyjnych i narzędzi promocyjnych oraz naszej oferty programowej (szkolenia, seminaria, itp.), a także odwoływania się do pośrednictwa Grupy w sytuacjach spornych z instytucjami publicznymi w zakresie realizacji projektów zagranicznych. Oznacza także uczestnictwo w Walnym Zebraniu, posiadając głos stanowiący (1 głos/organizacja), a także bierne i czynne prawo wyborcze do wszystkich organów Grupy (Zarząd, Komisja Rewizyjna).

Status członka zwyczajnego nadaje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, na pisemny wniosek kandydata zaopiniowany przez Zarząd Grupy (więcej informacji o aplikowaniu do Grupy Zagranica...).

Natomiast rezygnacja z członkostwa następuje wskutek skreślenia z listy na pisemny wniosek członka.