Kim jesteśmy

Jesteśmy federacją polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną. Do Grupy Zagranica należą obecnie 53 organizacje - zróżnicowane zarówno pod względem wielkości, jak i profilu i obszaru geograficznego działań.

-> Więcej informacji o członkach Grupy Zagranica w zakładce ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE 

Reprezentujemy głos polskich organizacji pozarządowych, dążąc do wzmocnienia zaangażowania Polski i polskich obywateli i obywatelek we współpracę rozwojową, rozumianą jako:

  • działania na rzecz redukcji ubóstwa i wspieranie trwałego rozwoju społecznego zgodnego z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG) w krajach rozwijających się;
  • wspieranie demokracji czyli wspieranie wolności słowa, demokratycznych zasad i instytucji oraz promowanie praw człowieka na świecie;
  • pomoc humanitarna czyli pomoc doraźna, która koncentruje się na zachowaniu życia i godności ofiar sytuacji nadzwyczajnych, takich jak kataklizmy, katastrofy czy konflikty zbrojne;
  • edukacja globalna czyli działania edukacyjne w Polsce na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów globalnych.

​-> Więcej informacji o współpracy rozwojowej w zakładce BAZA WIEDZY

Od wielu lat zajmujemy się monitorowaniem polskiej współpracy rozwojowej, tym samym wnosząc wkład w usprawnienie systemu polskiej pomocy. Jako reprezentant znaczącej liczby organizacji pozarządowych działających na tym polu, staramy się pełnić rolę doradczą i opiniotwórczą postulując zwiększenie wielkości i jakości polskiej pomocy rozwojowej oraz zwiększenie realnego udziału społeczeństwa obywatelskiego w programowaniu i wdrażaniu polityk w tym obszarze.

Każdego roku wydajemy raport monitoringowy zawierający analizę działań i wydatków związanych z oficjalną pomocą rozwojową. Jako federacja uczestniczymy w konsultacjach społecznych oraz spotkaniach międzysektorowych, a także wypracowujemy wspólne stanowiska i komentarze wobec najważniejszych dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.

Organizujemy spotkania i debaty poświęcone polityce współpracy rozwojowej oraz aktualnym globalnym wyzwaniom, tym samym przyczyniając się do większej obecności tej tematyki w mediach i debacie publicznej.

Obok działań monitoringowych i rzeczniczych wspieramy współpracę i wymianę informacji wewnątrz sektora pozarządowego, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Wspieramy również szkoleniowo i technicznie nasze organizacje członkowskie, aby podejmowane przez nie działania były bardziej profesjonalne i skuteczne. 

-> Więcej informacji o działaniach Grupy Zagranica w zakładce CO ROBIMY

PREAMBUŁA do Statutu Grupy Zagranica

Przekonani o znaczeniu solidarności międzynarodowej, chcemy, aby Polska i polskie organizacje pozarządowe angażowały się we współpracę międzynarodową: aby wspierały demokrację, wolności obywatelskie i odpowiedzialność obywateli za państwo. Chcemy, aby niosły pomoc humanitarną i rozwojową oraz przezwyciężały uprzedzenia i bariery między narodami.

Łączy nas przekonanie o potrzebie szacunku i partnerskiego nastawienia do organizacji oraz osób, z którymi pracujemy w innych państwach. Szanujemy różnice międzykulturowe, a nasze działania cechuje tolerancja oraz otwarcie na ludzi różnych tradycji, kultur i religii. Uznając za nadrzędne cele naszych działań: rozwijanie wartości demokratycznych, ochronę praw człowieka i zwalczanie ubóstwa, jesteśmy przekonani, iż tylko w społeczeństwie obywatelskim mogą się one spełnić. 

Chcemy oprzeć współpracę międzynarodową na profesjonalnych standardach. Wspieranie rozwoju naszych partnerów za granicą, działania na rzecz marginalizowanych grup społecznych, w tym wysiłki w celu zmniejszania nierówności w traktowaniu płci, upowszechnianie edukacji rozwojowej i podnoszenie świadomości obywatelskiej, dotyczącej potrzeby udzielania pomocy międzynarodowej, to w przekonaniu członków Grupy nieodzowne elementy naszych działań. Stosujemy odpowiedzialne metody pozyskiwania funduszy oraz dążymy do tego, aby nasza praca przynosiła trwałe efekty. Nie wspieramy tych, którzy naruszają prawa człowieka, nawołują do stosowania przemocy lub przemoc stosują.

Związek stowarzyszeń tworzymy jako równe i niezależne organizacje pozarządowe, które, prowadząc odrębnie swoją działalność, chcą współpracować dla realizacji celów Grupy.