Co robimy

MONITORING I ANALIZA POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJOWEJ

Prowadzimy niezależny monitoring i analizę polskiej i europejskiej pomocy rozwojowej, pod kątem jej wielkości, skuteczności i jakości. Chcemy, aby każda polska złotówka przeznaczona na pomoc wydana była skutecznie i przejrzyście. Publikujemy raporty i ekspertyzy poświęcone najbardziej aktualnym kwestiom z zakresu współpracy rozwojowej, wspierania demokracji, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej.

KONTROLA OBYWATELSKA I RZECZNICTWO

Prowadzimy stały dialog z przedstawicielami administracji publicznej, usiłując wpływać na bieżące decyzje polityczne zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, kierując się najlepszymi standardami polityki rozwojowej oraz ekspertyzą organizacji pozarządowych. Uczestniczymy w konsultacjach społecznych oraz wypracowujemy wspólne stanowiska w reakcji na bieżące wydarzenia z dziedziny polityki rozwojowej i ochrony praw człowieka.

WZMACNIANIE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Wzmacniamy i reprezentujemy głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego i walczymy o zapewnienie dobrego środowiska dla ich działalności społecznej. Dostarczamy im wsparcia technicznego i informacyjnego, aby jak najlepiej wykonywały swoją misję.

INFORMACJA I EDUKACJA

Dbamy o obecność tematów związanych ze współpracą rozwojową w debacie publicznej i mediach, a także aktywnie zachęcamy polskie szkoły i inne instytucje edukacyjne do prowadzenia edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej. Pomagamy mobilizować obywateli i obywatelki w działania na rzecz społeczności krajów rozwijających się.

WSPÓŁPRACA

Promujemy wartości, takie jak solidarność międzynarodowa, ochrona praw człowieka i wspieranie demokracji, szacunek dla różnic międzykulturowych, konieczność niesienia pomocy potrzebującym i zwalczania ubóstwa. Tworzymy forum wymiany, dialogu i współpracy dla różnorodnych organizacji pozarządowych, tym samym dając możliwość wzajemnego inspirowania, inicjowania wspólnych projektów, dzielenia się doświadczeniem i budowania porozumienia.