Jak Polska realizuje współpracę rozwojową?

Realizację polskiej współpracy rozwojowej określa Ustawa o współpracy rozwojowej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Stanowi ona, że polska współpraca rozwojowa ma się opierać na Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej, opracowywanym na okres minimum 4 lat. Dokument ten wyznacza cele pomocy oraz jej priorytety geograficzne i tematyczne. Wśród celów znajduje się zrównoważony rozwój krajów uboższych i redukcja ubóstwa, a także budowanie pozycji Polski jako wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera na arenie międzynarodowej. 

Projekt Programu Wieloletniego jest opracowywany przez MSZ, opiniowany przez Radę Programową Współpracy Rozwojowej i poddawany konsultacjom społecznym, w których Grupa Zagranica wzięła udział. Uszczegółowieniem Wieloletniego programu współpracy rozwojowej są roczne Plany współpracy rozwojowej. Dokumenty stanowiące ramy formalne programu "polska pomoc" są dostępne na stronie PolskaPomoc.gov.pl.

Polska pomaga na dwa sposoby. Z jednej strony współpracuje z krajami globalnego Południa bezpośrednio, czyli udziela pomocy dwustronnej, z drugiej zaś, należy do organizacji międzynarodowych, które realizują pomoc wielostronną. Wpłaty do organizacji międzynarodowych stanowią ok. 3/4 polskiego budżetu przeznaczanego na oficjalną pomoc rozwojową.

W realizację polskiej pomocy zaangażowane jest kilka ministerstw:

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które rozdziela większą część pieniędzy przeznaczonych na pomoc dwustronną między organizacje pozarządowe, placówki dyplomatyczne, uczelnie wyższe, samorządy
  • Ministerstwo Finansów, które przekazuje polskie składki do instytucji międzynarodowych, a także udziela  pożyczek krajom biedniejszym,
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznaje stypendia zagranicznym studentom oraz
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które prowadzi pomoc dla uchodźców).

System polskiej pomocy rozwojowej:

Od 10 lat prowadzone są w Polsce badania dot. wsparcia społeczeństwa dla polskiej współpracy rozwojowej z krajami rozwijającymi się. Ostatnie przeprowadzone zostały w grudniu 2015 roku przez TNS Polska. Według uzyskanych wyników 65 proc. Polaków uważa, że Polska powinna wspomagać rozwój krajów słabiej rozwiniętych, a 22 proc. jest przeciwnego zdania. Wyniki najnowszych badań znajdują się na stronie www.polskapomoc.gov.pl.