Ile Polska wydaje na współpracę rozwojową?

Po 10 latach stagnacji w 2016 roku obserwujemy wyraźny wzrost polskiej ODA do kwoty ok. 2,38 miliarda złotych czyli 0,13% polskiego DNB. Wobec roku 2015 polska pomoc na rzecz krajów rozwijających się wzrosła o około 720 milionów złotych z czego większość to wzrost naszego udziału w finansowaniu Oficjalnej Pomocy Rozwojowej Unii Europejskiej za pośrednictwem składki członkowskiej do budżetu UE (czyli tzw. pomoc wielostronna). 

Nasz kraj zajmuje ostatnie miejsca w klasyfikacji OECD jeśli chodzi o wielkość pomocy w stosunku do DNB. Tym samym Polska nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań międzynarodowych. Na forum UE Polska zadeklarowała bowiem zwiększenie swojej pomocy rozwojowej do poziomu 0,17 % DNB do roku 2010 i do 0,33 % DNB do 2015 roku.

Zdecydowaną większość polskich wydatków na pomoc wielostronną stanowią wpłaty do budżetu Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju (EDF), co jest związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Środki przekazywane do Komisji Europejskiej są wykorzystywane na realizowanie jednej z kluczowych polityk zagranicznych Unii – współpracy rozwojowej, co czyni Unię Europejską największym donatorem pomocy rozwojowej na świecie. Drugą znaczącą pozycją polskiej pomocy wielostronnej są wpłaty do agend ONZ: Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

Oprócz Ukrainy i Białorusi, które tradycyjnie są największymi beneficjentami polskiej pomocy rozwojowej, w 2015 roku znaczne kwoty przekazano Etiopii i Angoli w ramach kredytów preferencyjnych (patrz ramka Kredyty preferencyjne). Poza tym dość wysoko na liście beneficjentów polskiej pomocy rozwojowej plasuje się Syria, co jest zrozumiałe ze względu na toczącą się tam wojnę i dramatyczną sytuację tamtejszej ludności. Oprócz tego pieniądze trafiły do pozostałych krajów Partnerstwa Wschodniego, Autonomii Palestyńskiej i Azji Centralnej, wysuwanych na pierwszy plan w Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej na lata 2012–2015, ale także do państw niewskazanych w priorytetach polskiej pomocy, takich jak Kazachstan, Kambodża (patrz ramka Kredyty preferencyjne) czy Kosowo, gdzie służy kontyngent polskiej policji. Ogółem do krajów priorytetowych trafiło 77% polskiej pomocy, w tym 48% do krajów Partnerstwa Wschodniego.

Więcej informacji: