POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA

Polska należy do krajów wysoko rozwiniętych. Świadczą o tym nie tylko wysokie w skali świata wskaźniki dochodu gospodarczego i rozwoju społecznego, ale też przynależność do takich organizacji jak OECD i Unia Europejska. Członkostwo w tych organizacjach wiąże się jednocześnie ze zobowiązaniami w stosunku do krajów, których wskaźniki rozwoju są wciąż niskie. 

Realizację polskiej współpracy rozwojowej określa Ustawa o współpracy rozwojowej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Stanowi ona, że polska współpraca rozwojowa ma się opierać na Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej, opracowywanym na okres minimum 4 lat. Dokument ten wyznacza cele pomocy oraz jej priorytety geograficzne i tematyczne.

Po 10 latach stagnacji w 2016 roku obserwujemy wyraźny wzrost polskiej ODA do kwoty ok. 2,38 miliarda złotych czyli 0,13% polskiego DNB. Wobec roku 2015 polska pomoc na rzecz krajów rozwijających się wzrosła o około 720 milionów złotych z czego większość to wzrost naszego udziału w finansowaniu Oficjalnej Pomocy Rozwojowej Unii Europejskiej za pośrednictwem składki członkowskiej do budżetu UE (czyli tzw. pomoc wielostronna). 

Tzw. Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA – Official Development Aid) to publiczne przepływy finansowe mające na celu wsparcie dobrobytu i rozwoju gospodarczego krajów-biorców. Jakie konkretnie wydatki można zaliczać jako pomoc rozwojową podawaną potem w oficjalnych rządowych statystykach, definiuje szczegółowo Komitet Pomocy Rozwojowej OECD.

Komitet Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Comitee) jako organ OECD jest najważniejszym międzynarodowym forum współpracy największych krajów-donorów pomocy rozwojowej.