Kto realizuje współpracę rozwojową?

Wyróżnia się pomoc realizowaną przez instytucje międzynarodowe, tzw. pomoc wielostronną oraz pomoc realizowaną przez pojedyncze państwo-donator we współpracy z państwem-biorcą, tzw. pomoc dwustronną.

Największymi donatorami na świecie są: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Japonia, Kanada, Holandia, Australia, Szwecja i Norwegia. Natomiast państwa, które na współpracę rozwojową przeznaczają największy odsetek swojego budżetu to: Luksemburg, Szwecja, Norwegia, Dania, Holandia, Wielka Brytania i Finlandia.

Pomoc wielostronna realizowana jest głównie przez Unia Europejską, Bank Światowy oraz poszczególne agendy ONZ (m.in. World Food Programme, UNDP, UNICEF, UNHCR), a także regionalne banki rozwojowe. Organizacje te zarządzają funduszami przekazanymi im przez rządy wielu krajów. Większość z  nich wydają na działania statutowe według swojej strategii – ściśle rozumianą pomoc wielostronną –, natomiast część to fundusze powierzone przez donatorów na realizację działań we wskazanych krajach.

Ważną instytucją pomagającą koordynować współpracę rozwojową na świecie jest Komitet Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC), który funkcjonuje w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Powstał on w 1961 roku i zrzesza przedstawicieli 26 państw. Jest on forum wymiany informacji i dyskusji między największymi donatorami na świecie, również tymi, które nie są członkami komitetu.

W ostatnich latach na spotkaniach Komitetu pojawili się przedstawiciele krajów, które niedawno wyrosły na ważnych aktorów pomocy rozwojowej: Chin, Brazylii, Republiki Południowej Afryki i Indii. Poza tym Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz UNDP również uczestniczą w pracach Komitetu jako obserwatorzy.

Kraje-donatorzy sprawozdają do DAC udzielaną przez siebie pomoc rozwojową, a komitet na tej podstawie publikuje zbiorcze raporty i analizy pomocy rozwojowej na świecie. W ramach DAC przeprowadzane są także przeglądy partnerskie – co cztery lata system pomocy każdego kraju poddany jest ocenie pozostałych członków i otrzymuje rekomendacje co do potrzebnych zmian. Pierwszy raport z przeglądu polskiej pomocy został opublikowany w lutym 2016 roku. Więcej na ten temat w odrębnym artykule. 

Więcej informacji:

Komitet Współpracy Rozwojowej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (DAC OECD): http://www.oecd.org/dac/